Home  |     About Us  |     Products  |     Pun pun Gallery  |     Promotions  |     Project design  |     Contact Us
   
ขณะนี้คุณกำลังอยู่ที่ :  หน้าแรก / PunpunPlayground / Playground Pre-school
 


bbl303
Code Number:bbl303

 สนามเด็กเล่น ชุด Early Childhood Activities

สร้างสรรค์และออกแบบ ภายใต้แนวความคิด Brain Base Learning [BBL]*

 สนามเด็กเล่นนี้ ออกแบบ ให้มีเครื่องเล่นหลายหลาย สำหรับเด็กเล็ก ก่อนวัยเรียน

เพื่อช่วยเตรียมความพร้อม.ให้กับเด็ก ๆ

สนามเด็กเล่น ปัน ปัน ชุด  POWER KIDS’ ACTIVITY

สร้างสรรค์และออกแบบ ภายใต้แนวความคิด Brain Base Learning [BBL]*

ประกอบด้วยเครื่องเล่น หลากหลายชนิด  ช่วยให้สมองสั่งการเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหว

และเคลื่อนที่ การเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนี้ก่อให้เกิดวงจรสมองที่มีประสิทธิภาพสูง

สำหรับนำไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งที่ยาก และทักษะที่ซับซ้อน

ได้แก่หลักภาษาและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ผลพลอยได้จากการได้เล่นเครื่องเล่นสนามนี้

-เสริมสร้างพัฒนาการทางร่างกาย ช่วยการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross Motor Development)

 และ กล้ามเนื้อมัดเล็ก ( Fine Motor Development)

-ร่างกายแข็งแรง โดยมีภูมิคุ้มกันสูงขึ้น ทำให้ห่างไกลจากการเจ็บป่วย

-อัตราการเจริญเติบโตของร่างกายดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

-พัฒนาการด้านสังคม (Social Development) เด็กได้เิริ่มสร้างบุคลิกภาพของตนเองฯ

-มีพัฒนาการสมดุล สมวัย เพื่อเตรียมความพร้อมในวัยเรียน

-พัฒนาการด้านอารมณ์ จิดใจดีขึ้นอย่างชัดเจน เนืองจากสมองได้ผลิตสารเคมีกระตุ้นสมอง

ทำให้เกิดแรงจูงใจ (motivation)  สมาธิ (attention)ดีขึ้น เด็กสงบลงมีความพร้อม

ในการเรียนรู้สูงขึ้น

เมื่อเด็กเคลื่อนไหวอย่างมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้เด็กเข้าสู่การนอนหลับที่ลึกเพียงพอ

ส่งผลให้สมองจัดระบบข้อมูล ที่ได้รับมาระหว่างวันให้เกิดความจำระยะยาวระหว่างการนอนหลับ

*ข้อมูลอ้างอิง จาก เรื่องสนามเด็กเล่นตามแนวคิด BBL  โดยอ.พรพิไล เลิศวิชา

และ ผอ.ณรงค์ชัย จินาวงค์

 
 


 

 
   Home  |     About Us  |     Products  |     Pun pun Gallery  |     Promotions  |     Project design  |     Contact Us

Copyright © PUN PUN PLAYGROUND AND TOYS Co.,LTD. บริษัท ปัน ปัน เพลย์กราวด์ แอนด์ ทอยส์ จำกัด
189/2 หมู่ที่ 1 ถนนทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 02-8891688 , 02-8891699 Fax. 02-4411850